คู่มือและผังการปฏิบัติงาน

มาตราฐานการปฏิบัติของอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O13)
กรอบมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฯ ที่ 519-2561
มาตราฐานการให้บริการ (O14)
Flow Chart งานการเงิน
Flow Chart งานธุรการ
Flow Chart งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
Flow Chart งานแผนและงบประมาณ
Flow Chart งานประกันคุณภาพ
Flow Chart งานวิชาการ
Flow Chart งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Flow Chart งานโสตทัศนูปกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนงานต่างๆ 
คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาเรื่อง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นายปรัชญา ศิลารักษ์
คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย งบรายได้ประเภทบำรุงการศึกษา
โดย : นายกิตติ แก้วจำลอง
KM Corner วิดีโอขั้นตอนการดำเนินการส่วนงานต่างๆ 
เรื่อง : วิธีนำเข้างานจัดซื้อพัสดุในระบบ ERP
โดย : นายศุนัย วิลาสังข์
 

 

 

 

 

 45 total views,  1 views today