คณะผู้บริหาร

 

คณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
                            รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
  ประธาน  
   
  อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์   
  รองประธาน  
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
กรรมการ
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
กรรมการ
ผศ.จรัญ ประจันบาล
กรรมการ
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
กรรมการ
อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์
กรรมการ
อาจารย์วิชชุมา เตชะสิริวิชัย
กรรมการ
   
นางศศิ สุวรรณวาล
เลขานุการ

 

 

 67 total views,  1 views today