ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์
 
ผศ.ดร.อังคณา จรรยอดิศัย ผศ.ดร.มณีมาณ แก้วเนียม ผศ.ว่าที่ รต.นุกูล แก้วเนียม
รศ.กำจร มุณีแก้ว อ.ดร.สิรวิชญ์ ชินวรากร อ.ดร.ศุภโชค อิสริยปาลกุล
 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
อ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์
ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
 
รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อ.ปรวีณ์ โชติพิทยาสุนนท์ อ.ดร.สมภพ แซ่ลี้
 
อ.กฤษฎา สังขมงคล อ.ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์  
 
เคมี
ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
ประธานสาขาวิชา เคมี
 
ผศ.ดร.ธิดา อมร ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ อ.ดร.สุภาภรณ์ คางคำ
 
ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  
 
เคมี (ค.บ.)
อ.วาทินี จันมี
ประธานสาขาวิชา เคมี (ค.บ.)
 
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง
   
อ.ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ    
 
ชีววิทยา
อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา
 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ผศ.วรพันธ์ บุญชัย อ.ดร.วนิดา ชื่นชัน
อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล อ.ดร.วรรณกร กิจจะ ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
 
ชีววิทยา (ค.บ.)
ผศ.ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา (ค.บ.)
 
อ.ดร.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย ผศ.จาริวัฒน์ ศิริอินทร์
 
ฟิสิกส์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ
ประธานสาขาวิชา ฟิสิกส์
 
รศ.สายัณ พุทธลา ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
   
อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล    
 
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ
ประธานสาขาวิชา ฟิสิกส์ (ค.บ.)
 
ผศ.ว่าที่ รต.อนุวัฒน์ หัสดี ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ผศ.เกศริน มีมล
 
จุลชีววิทยา
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
ประธานสาขาวิชา จุลชีววิทยา
 
ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผศ.ศิริพร ทิพย์สิงห์ ผศ.จรัญ ประจัญบาล
 
ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร อ.สถิตย์ พันวิไล  
 

 137 total views,  1 views today