ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์
อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.พิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี อ.จุฑารัตน์ พิมสาร
อ.เนตรดาว จิตโสภากุล ผศ.ณภัทร เตียววิไล อ.ณฐมน สืบซุย
อ.เบญจัรตน์ จันสน อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
   
อ.อลงกต ประสานศรี    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ.โยธิน พลประถม
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง อ.พิมพร พลดงนอก

 49 total views,  1 views today