การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (OIT)

O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การแสดงข้อมูลเกณฑ์การประเมิน + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O14-มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานกระบวนการ / ขั้นตอนให้บริการ (Flowchart) + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ O14 มาตรฐาน 1 – 4 + มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
1. จำนวนครั้งในการมารับบริการ+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ตัวอย่างข้อมูลเชิงสถิติของงานวิชาการ+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการรายละเอียด
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายละเอียด
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม
O17-E-Service
Application Zoom Cloud Meeting video Conference, online learning , นิเทศนักศึกษา online
+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิก Open Link URL
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์+ มีรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย คลิกดาวน์โหลดที่รายละเอียดเพิ่มเติม

 24 total views,  1 views today