ซื้อ / จ้าง ประจำปี 2560

ประกาศซื้อ / จ้าง > ประจำปี 2560

Title
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภาพวงจรปิดอาคาร 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงห้องประชุมศรีสุริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟแว์กราฟิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย X-Stabd และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 14 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำระบบน้ำและระบบไฟฟ้า (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพพื้นดินบริเวณหน้าและรอบๆ สวนสมุนไพร (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กั
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 1 รายการ (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 12 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 17 รายการ (ลงวันที 12 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 18 รายการ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 21 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 25 รายการ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 5 รายการ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำและบริการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ (ลงวันที่ 11 กันยายน 2560)
Download

     30 total views,  1 views today