เอกสารทั่วไป

ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565 11-Jan-2022
บันทึก กบบ./ว.329 – รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน) 04-Apr-2020
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 20-Feb-2020
แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019
แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 – 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 2 06-Feb-2019
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019
แบบประเมินผลงาน ป.มบส. – 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019
ประกอบการประเมิน ปี 61 – ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018
ประกอบการประเมิน ปี 61 – ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018
ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018
กำหนดการ – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018
กำหนดการ – โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018
กำหนดการ – กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018
กำหนดการ – กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018
กำหนดการ – โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018
กำหนดการ – โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018
การประกันคุณภาพ – ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018
ประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ – กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018
ดาวน์โหลด – วิธีการคิดคะแนนประเมิน 1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61 27-Jun-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า – ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – แผนผังจุดรับ-ส่ง-ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานปริญญา 28-Feb-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – แผนผังงานพระราชทานปริญญาบัตร ห้องประชุม มสธ. 28-Feb-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – ตารางรถยนต์บริการ วันที่ 6 มีนาคม 2561 28-Feb-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – จุดถวายอารักขาความปลอดภัยและการจราจร มสธ. 28-Feb-2018
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร – รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับวิ่งงานรับปริญญา 28-Feb-2018
แบบฟอร์ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 06-Jul-2018
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ – การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 22-Aug-2018
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 31-Aug-2018
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017
ไฟล์แพทเทิลป้ายชื่อสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017
แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง – 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017
ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017
ไฟล์นำเสนอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017
ประกาศจากกระทรวงการคลัง – พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 20-Mar-2017
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 12-Jan-2017
PowerPoint Template for Download – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 24-Aug-2016
บทความที่น่าสนใจ “มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้หรือไม่?” โดย อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 09-Aug-2016
แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของดำรงตำแหน่งอาจารย์, ผศ., รศ., และศาสตราจารย์ 02-Aug-2016
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (WIL) 15-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ข้อมูลที่ควรรู้ 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างหนังสือออก 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างคำสั่ง 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างประกาศ 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างรายงานการประชุม 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างโครงการฯ 08-Jun-2016
ดาวน์โหลดหนังสือราชการตัวอย่าง – ตัวอย่างบันทึกข้อความ 08-Jun-2016
แบบฟอร์ม – ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 11-May-2016
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 11-May-2016
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (จากโครงการวิจัย) 11-May-2016
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 11-May-2016
แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-May-2016
[ สำนักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ] – รูปแบบนามบัตรมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มพร้อมตัวอักษร 04-May-2016
[ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ] – แบบฟอร์ม Checklists สถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 14-Mar-2016
แบบฟอร์ม รายงานทางการเงิน 18-Feb-2016
ตัวอย่าง แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 01-Feb-2016
เอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2558 28-Oct-2015
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 ** 23-Jul-2015
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง **มบส. ขอความร่วมมือในการใช้แบบฟอร์ม (บันทึกข้อความ) เริ่มใช้ 2 มิถุนายน 58** 29-May-2015
ด่วนที่สุด!! เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 07-Apr-2015
เอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2558 27-Feb-2015
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2558 03-Feb-2015
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (คณะวิทย์ฯ)-ฉบับเผยแพร่ 13-Jan-2015
ไฟล์ตัวอย่าง SWOT ของสาขาวิชาเคมี 05-Jan-2015
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคสช. (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.) 01-Dec-2014
เอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2557 26-Nov-2014
เอกสารประกอบการประเมินฯ สมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา″ 27-Aug-2014
หน้าปก-ใบรับรองบัณฑิตฝึกงาน (สำหรับคณะวิทย์) 01-Jul-2014
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (ฉบับปรุงปรังวันที่ 25 มิถุนายน 2557) 26-Jun-2014
สมรรถนะของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 19-Mar-2014
ตารางแสดงกรอบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 19-Mar-2014
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 29-Oct-2013
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (จากโครงการวิจัย) 29-Oct-2013
ไฟล์ตัวอย่าง “ตัวชี้วัดผลงานสายสนับสนุน สำหรับปี 2556” 25-Oct-2013
ดาวน์โหลดเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี + เนื้อร้อง 2 เพลง 27-Jun-2013
(51 ไฟล์ คำสั่ง) – รวมคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 23-May-2013
แผนกลยุทธ์การบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 ? 2556 30-Apr-2013
แผนกลยุทธ์การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2556 ? 2560 (ฉบับปรับปรุง) 30-Apr-2013
แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ. 2553 ? 2556) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30-Apr-2013
ใบรับ-ส่ง บัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25-Apr-2013
ตัวอย่างโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 12-Feb-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างหนังสือส่ง 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างรายงานการประชุมสำนักงานอธิการบดี 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตซื้อจ้างและเบิกเงิน 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างบันทึกข้อความ 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างโครงการ 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ตัวอย่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติมหนังสือส่ง 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติมหนังสือภายใน 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการประชุม 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติมคำสั่ง 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติม 24-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) ใบรับ-ส่ง บัณฑิตนิพนธ์จากงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-Jan-2013
(แบบฟอร์ม) การบริหารจัดการงานสารบรรณทั้งหมด 15-Jan-2013
(ฉบับปรับปรุง) คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์จากโครงการวิจัย คณะวิทยาศาตร์ฯ 21-Nov-2012
แบบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 21-Nov-2012
แบบฟอร์มมคอ.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-Nov-2012
แบบฟอร์มบันทึกข้อความปี 2554 21-Nov-2012
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 19-Oct-2011
ร่าง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2555-2559) 29-Jun-2011
นิสิตเรียนดีคณะวิทย์ฯ 20 คน ไปแลกเปลี่ยนที่ Hue University of Seience เวียดนาม 29-Jun-2011
ดาวน์โหลดเอกสาร TOR 29-Jun-2011
มคอ วิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 29-Jun-2011

 58 total views,  1 views today